СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Административни услуги

Прикачени документи

Инфо 138 - ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
Инфо 138 - ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС
Инфо 138 - ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ
Инфо 141 - Диплома 1, ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Инфо 143 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Инфо 147 - СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЗИ
Инфо 148 - ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Инфо 150 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА
Инфо 153 - ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ
Инфо 154 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Инфо 155 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ
Инфо 156 - ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Инфо 156 - ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ