СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - 15.12.2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Общественият съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол за управлението му. Състои се от нечетен брой членове - родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелка. В събранието на родителите участват по двама представители от паралелка. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Уведомяваме Ви, че на 15.12.2016 г. /четвъртък/ от 17:30 часа в СУ "Максим Ракович", град Лясковец ще се проведе събрание за определяне на Обществения съвет към СУ "Максим Ракович", град Лясковец.