СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

Прием след 7 клас

ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ

ПРОФИЛИРЩИ ПРЕДМЕТИ

  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ИНФОРМАТИКА

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 1 x брой точки от НВО по БЕЛ + 3 x брой точки от НВО по Математика + ОсвОобр. превърнати в точки по Математика + ОсвОобр. превърнати в точки по Информационни технологии

Легенда: ОсвОобр. - Оценка от свидетелството за Основно образование 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ"

СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА" 541010

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2 x брой точки от НВО по БЕЛ + 2 x брой точки от НВО по Математика + ОсвОобр. превърнати в точки по Чужд език + ОсвОобр. превърнати в точки по Информационни технологии

Легенда: ОсвОобр. - Оценка от свидетелството за Основно образование 

 

 

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) се приравнява на 50 т.
  • Много добър (5) се приравнява на 39 т.
  • Добър (4) се приравнява на 26 т.
  • Среден (3) се приравнява на 15 т.