СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

Информация

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) Основна ...