СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

По повод осигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици и родители, педагогически специалисти, непедагогически персонал, които имат необходимост от такава във връзка със създалата се ситуация с COVID 19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда Ви учведомявам, че в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование - област Велико Търново е създаден център за психологическа подкрепа на територията на РЦПППО - Велико Търново с отделна телефонна линия за връзка - мобилен телефон: 0888553601 за дните понеделник и сряда от 09.11.2020 г. до 25.11.2020.

Графикът на работната група за психологическа консултация в РЦПППО - Велико Търново е качен на сайта на РУО, Велико Търново.