СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Екипът на СУ "Максим Райкович" се усъвършенства с обучения

Екипът на СУ „Максим Райкович“ се усъвършенства с обучения

В периода 15.07.2021г. – 17.07. 2021г. се проведе присъствено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. - Дейност 1. Педагогическите специалисти от СУ „Максим Райкович“ се обучаваха на тема „Дистанционно училище“ с обучаващата организация - Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД.

По време на обучението, преподавателите работиха по проблеми свързани с дистанционното обучение на учениците. Бяха споделени практики и предложени начини за справяне с трудностите, продиктувани от онлайн обучението.

СУ „Максим Райкович“ изразява своите благодарности към обучителната фирма за прекрасната организация и на лекторите г-н Светослав Маринов и г-жа Геновева Георгиева. 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.